Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej https://sklep.naturomed.pl/, dalej jako „Strona”.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Naturomed Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-860 Olsztyn) przy ul. Owocowej 12, tel. +48 58 620 98 87, dalej jako „Administrator” lub „My”.

 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym: biuro@naturomed.pl, lub listownie na adres siedziby.

 3. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.

 4. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

 5. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dzięki, którym możemy zapewnić, że dane są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

II. PRZETWARZANIE DADNYCH OSOBOWYCH

 1. Newsletter
  1. Cel i podstawa prawna

   Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu na Newsletter (adres e-mail) wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi wiadomości z naszymi promocjami, nowościami i ciekawostkami dotyczącymi medycyny naturalnej, materiałami informacyjnymi, handlowymi i marketingowymi np. o rabatach i akcjach specjalnych związanych z działalnością Naturomed Sp. z o.o.

   Podczas zapisu na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych na wskazany adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu treści marketingowych i handlowych Naturomed w związku z wyrażoną zgodą.

  2. Czas przetwarzania

   Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera, lub do momentu rezygnacji Użytkownika z otrzymywania Newslettera. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdej chwili klikając w odpowiedni link umieszczony na końcu każdej wiadomości newsletterowej co spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy Newsletter.

  3. Prawa Użytkownika

   Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownik, który podał swoje dane za pomocą formularza zapisu na Newsletter ma prawo do:
   - dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
   - żądania sprostowania swoich danych,
   - żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
   - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

   W celu realizacji swoich praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy: biuro@naturomed.pl.

  4. Informacja o wymogu podania danych i profilowaniu

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zapisania się na Newsletter.

   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

  5. Odbiorcy danych

   Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych, w szczególności: dostawca oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawca poczty elektronicznej i hostingu, dostawca narzędzia do wysyłki Newslettera.

   Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 2. Konto Użytkownika - Rejestracja
  1. Cel i podstawa prawna

   Zakładając konto, Użytkownik podaje niezbędne dane do założenia konta, takie jak adres e-mail.

   Dane przekazane w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta i akceptację regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

   W trakcie rejestracji konta lub po założeniu konta Użytkownik ma możliwość dobrowolnego wprowadzenia innych danych takich jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, NIP, adres korespondencyjny, numer telefonu. Dane te będą automatycznie wklejane w formularz zamówienia podczas robienia zakupów w naszym sklepie.

   Jeżeli podczas rejestracji konta wyrazisz zgodę na otrzymywanie Newslettera, Twoje dane będą również przetwarzane tak, jak jest to opisane w pkt 1. Newsletter.

  2. Czas przetwarzania

   Dane zawarte na koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Należy jednak pamiętać, że usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Użytkownika z wykorzystaniem konta.

  3. Prawa Użytkownika

   Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownik, który podał swoje dane w celu rejestracji konta ma możliwość:
   - dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
   - sprostowania swoich danych,
   - żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

   W celu realizacji swoich praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy: biuro@naturomed.pl.

  4. Informacja o wymogu podania danych i profilowaniu

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji konta Użytkownika.

   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

  5. Odbiorcy danych

   Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych, w szczególności: dostawca oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawca poczty elektronicznej i hostingu.

   Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 3. Zamówienia
  1. Cel i podstawa prawna

   Składając zamówienie, Użytkownik musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko/nazwa firmy, adres rozliczeniowy, adres email, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

   Dane przekazane Administratorowi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  2. Czas przetwarzania

   Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych. Dane osobowe widniejące na fakturze będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  3. Prawa Użytkownika

   Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownik, który podał swoje dane w celu realizacji zamówienia, ma prawdo do:
   - dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
   - żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   - przenoszenia danych osobowych,
   - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

   W celu realizacji swoich praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy: biuro@naturomed.pl.

  4. Informacja o wymogu podania danych i profilowaniu

   Podanie danych osobowych w celu złożenia zamówienia jest warunkiem umownym i koniecznym do jego realizacji.

   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

  5. Odbiorcy danych

   Dane osobowe Użytkowników składających zamówienie w sklepie mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
   - kurierzy / spedytorzy / przewoźnicy - w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w celu dostawy Produktu Klientowi.
   - podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.
   - dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony i sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).
   - dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

   Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

III. INFORMACJE KOŃCOWE

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

W celu uzyskania informacji na temat wykorzystywania przez Stronę plików cookies zapraszamy do zapoznania się z Polityką plików cookies.